Privacy Policy

Privacy verklaring

Autobedrijf Brinkers, gevestigd aan de Heikantsestraat 8, 4861TH te Chaam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacy verklaring geven we uitleg over welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel en hoe wij uw gegevens beveiligen.

 

Contactgegevens:

Autobedrijf Brinkers, Heikantsestraat 8, 4861TH, Chaam

Telefoon: +31 (0)161-401521

Mail: autobrinkers@hotmail.com

Internet : www.autobedrijfbrinkers.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autobedrijf Brinkers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.
 • Geboortedatum

Overige gegevens die wij verwerken:

 • Rijbewijsnummer
 • Kentekenplaat
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

 

 

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij onbedoeld zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

 

Autobedrijf Brinkers verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelstellingen:

 • Om de overeengekomen diensten uit te kunnen voeren.
 • Om de facturatie af te kunnen handelen.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Autobedrijf Brinkers verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of verwerking van gegevens bij RDW.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Autobedrijf Brinkers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelstellingen te realiseren die hierboven vermeld worden. U kunt altijd een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit kan door uw verzoek per e-mail of per post naar Autobedrijf Brinkers te sturen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Autobedrijf Brinkers deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. De partijen met wie we uw gegevens delen hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te kunnen uitvoeren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Autobedrijf Brinkers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Autobedrijf Brinkers neemt in geen geval op basis van geautomatiseerde verwerkingen beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en kunt u bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autobedrijf Brinkers. Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens via e-mail naar ons sturen. Ook kunt u via e-mail een verzoek tot intrekking van uw toestemming. Indien dit niet mogelijk is, kunt u een brief naar ons postadres sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek. Autobedrijf Brinkers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autobedrijf Brinkers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw gegevens zijn beschermd door moderne online veiligheidssystemen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op, per e-mail of per post.

 

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Autobedrijf Brinkers kan deze privacy verklaring wijzigen. Raadpleeg  daarom regelmatig de website, daar is altijd de meest recente versie te vinden.